Contact Us
  • Giá trị cốt lõi

    Giá trị cốt lõi mà DCV đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thần làm chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Chúng tôi có 6 nguyên tắc không bao giờ thay đổi, là kim chỉ nam cho mọi hành động của công ty. Chúng tôi gọi đó là “6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI“

  • Con người DCV

    Con người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động. Ngay từ khi thành lập, DCV đã nhìn nhận con người là tài sản quý giá nhất, là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.