Contact Us

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp, công ty nào. Vì vậy, vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu. Vậy vai trò của quản lý nhân sự là gì?

Trong doanh nghiệp, quản trị nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Các nhà quản trị có vai trò đề ra chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải là người biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao.

Quản trị nhân sự còn góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của toàn xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho mọi người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.

Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Nói tóm lại, quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Như vậy, bạn đã hiểu được quản lý nhân sự và vai trò của nó trong công cuộc đẩy mạnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì vậy, dịch vụ quản lý nhân sự của DCV ra đời với mong muốn giúp các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả tốt. Hãy đến với dịch vụ quản lý nhân sự của DCV, doanh nghiệp bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

DCV JSC

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.