Contact Us
 • Purple Blue Gradient Tech Seminar Animated Instagram Post (2)

  DCV_ LẬP TRÌNH VIÊN REACT JS

  Mô tả công việc : – Phân tích yêu cầu và phát triển front-end/back-end cho các dự án product của công ty và của khách hàng (Việt Nam, Nhật Bản,…). – Ứng dụng công nghệ mới vào phát triển và cải tiến dự án. – Công ty đang mở rộng quy mô cùng nhiều cơ hội […]

 • Welcome to dcv

  DCV_ LẬP TRÌNH VIÊN .NET

  1. Mô tả công việc : – Tham gia phát triển các sản phẩm phục vụ cho hàng trăm nghìn đến hàng triệu khách hàng về các mảng Đầu tư tài chính, Hóa đơn điện tử doanh nghiệp, Quản lý bán hàng cũng như Hệ thống ERP. – Xây dựng và tối ưu sản phẩm […]

 • chuyen vien tuyen dung linh vuc it

  DCV_”LẬP TRÌNH VIÊN JAVA”

  Mô tả công việc: – Phát triển, triển khai các phần mềm ứng dụng bằng ngôn ngữ lâp trình JAVA – Tham gia nghiên cứu các frameworks, thiết kế kiến trúc hệ thống, đào tạo nâng cao trình độ. – Phát triển sản phẩm kinh doanh cho Công ty Yêu Cầu Công Việc – Trình […]

 • 32464397_1957988444531197_2832104596078329856_n

  DCV_”NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM THỬ”

    Mô tả công việc:  – Xây dựng kịch bản và kế hoạch Kiểm thử – Thực hiện kiểm thử và tổng hợp báo cáo kết quả Kiểm thử theo kế hoạch – Phân tích yêu cầu hệ thống; Lên kế hoạch test; Tạo các checklist; – Tạo test cases… – Thực hiện test và […]

Thông tin nộp hồ sơ

Đính kèm CV

You may put any HTML here. This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.